ACTUALITAT MUNICIPAL

Un pressupost de 3,38 milions d’euros
Plens del 26 de novembre i 22 de desembre de 2009

 

El 26 de novembre es reuneix el Ple amb tots els seus membres, excepte la regidora Mireia Manzano, que justifica l’absència. Un cop aprovada l’acta anterior, de 5 de novembre, es debat una proposta de modificació del pressupost de 2009 per incloure-hi unes despeses que no poden esperar fins a l’exercici vinent. L’import és de 35.250 euros de suplement de crèdit (entre altres coses, per material d’oficina, serveis de la piscina i enllumenat públic), més 15.350 euros de crèdit extraordinari (programa de formació FEAG), més 3.548 euros de transferència de crèdit (difusió dels valors naturals de l’entorn de la sèquia). Andreu Fernández (ERC) mostra disconformitat amb algunes partides i lamenta no haver exhaurit la partida de difusió de valors naturals. Xavier Marquès (VAI) es remet a altres intervencions en plens anteriors en el sentit que tantes modificacions al pressupost demostren una manca de rigor quan aquest es va redactar. La proposta s’aprova per 6 vots a favor (CiU), 3 abstencions (ERC-PSC) i un vot en contra (VAI).

El Ple aprova per unanimitat una proposta en favor de la supressió de l’impost de successions i també una proposta d’ERC sobre el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

En el torn de precs i preguntes, Andreu Fernández (ERC) s’interessa pel polígon industrial de Puigdorca. L’alcalde Jaume Rabeya explica que l’empresa no passa bons moments, que està venent part dels seus negocis i que al propietari dels terrenys li han comentat la possibilitat de no continuar amb el projecte i tornar-li els terrenys. Fernández critica que s’aparqui a banda i banda de la plaça de Ricard Viñas, que dóna una imatge encaixonada. El tinent d’alcalde Àngel Ribalta (CiU) respon que la prioritat és el vianant, i que amb els arbres i el mobiliari urbà canviarà la situació. A una pregunta sobre el malestar amb servei sanitari del CAP Balsareny, l’alcalde explica que ha transmès les queixes als caps de CatSalut. Sobre el fet que al costat dels contenidors de reciclatge s’hi dipositen materials que no corresponen, i que els contenidors de cartró sovint estan plens i amb cartrons per terra, el tinent d’alcalde Roc Carulla diu que les disfuncions són puntuals i que ja es fan les gestions pertinents.

Finalment, Fernández llegeix una carta del Futbol Sala Balsareny en què es queixen que el regidor d’esports els va prometre el mes de juny que els facilitaria una còpia de les claus del pavelló, perquè aquesta temporada hi haurà tres equips, dos dels quals de futbol sala base: cadet i juvenil. Que el setembre van començar els entrenaments sense les claus, i que el regidor va al·legar que entre vacances i una cosa i altra no havien pogut fer-ho i que ja posava fil a l’agulla. A finals d’octubre, el tècnic de l’Ajuntament els va dir que aquest tema el portava l’alcalde. Van anar a veure l’alcalde i aquest va dir que no en sabia res. El tècnic va explicar que  ell havia autoritzat que es fessin les claus, però que l’operari s’havia de posar d’acord amb l’alcalde. El regidor d’esports va dir que es pensava que el tema ja estava resolt. A mitjans de novembre, la còpia de les claus continuava sense fer-se. El Futbol Sala es queixa que són tres equips, que els directius han d’anar a buscar les claus a les nits, i que es senten enganyats i menyspreats. Aquest és el resum de la carta de l’entitat esportiva. El regidor d’esports, Albert Bertran, manifesta en aquest Ple que quan li van demanar la clau ell va autoritzar que se’n fes una còpia, però com que és una clau especial codificada no es pot fer a qualsevol lloc i la van encarregar a qui l’havia de fer. L’alcalde corrobora que el tècnic municipal va encarregar al fuster que va posar la porta que fes les còpies de les claus, que són especials, i que la setmana passada encara li va dir que no les havia portat.
 
La regidora Núria Prat (ERC) demana que s’expliqui la graella dels horaris dels vigilants locals. El regidor Josep Miquel Soler explica que en aquest moment hi ha tres persones de baixes i que per tant en treballen dos i s’ha contractat una persona per suplir una de les baixes. Els horaris s’han adaptat a les disponibilitats del personal: dues persones cobreixen el torn de nit de forma alternativa i l’altra va de dia i fa retens amb el telèfon. També s’interessa la regidora pel tema de la llar d’infants; pels aldarulls que els dissabtes a la nit hi ha a la plaça Onze de Setembre; pel fet que durant la Fira d’Artesans als lavabos del Sindicat no hi havia paper ni sabó; sobre un solar no tancat al carrer Sant Domènec i sobre els contenidors en aquest carrer. Diferents regidors li responen: sobre la llar d’infants, s’està esperant una subvenció d’Educació per iniciar els tràmits; que es va muntar un dispositiu a la plaça Onze de Setembre i des de llavors no hi ha queixes; que el dia abans de la fira es va posar paper i sabó al Sindicat, i que l’endemà a les onze ja s’havia acabat, per la qual cosa es va reposar en deu minuts; que hi ha problemes per localitzar la propietat del solar en qüestió, i que els contenidors de moment no es poden moure d’allà on són.

La regidora Isidora Hernández (PSC) comenta que hi ha veïns que es queixen per l’increment de la taxa de recollida de deixalles. L’alcalde diu que no ha rebut queixes i que l’augment de la taxa, aprovat l’any passat, és de 4 euros. A la pregunta de què opina l’alcalde sobre l’article conjunt dels diaris catalans sobre l’Estatut i el Tribunal Constitucional, Rabeya respon que s’ha publicat avui mateix i que no ha tingut temps de llegir-lo. I a la pregunta de si està previst fer un centre cívic per al jovent o omplir de més activitats la biblioteca, l’alcalde ha dit que cal esperar al pressupost i el regidor Roc Carulla suggereix que al Sindicat es poden fer actes per al jovent.

El regidor Xavier Marquès (VAI) també s’interessa pels vigilants locals, i demana el cost real d’aquest servei i de fer torns i retén. El regidor Soler respon que hi ha el contracte d’un vigilant per cobrir una de les baixes; i que no es paguen hores extres ni per torns ni per retén, sinó que es compensen amb la jornada. Sobre la llar d’infants, Marquès diu que no entén que a final d’any no s’hagi fet res, i que es faci servir la subvenció com a excusa. L’alcalde explica que tant l’ACM com la FCM estan fent gestions per desencallar subvencions de la Conselleria; que ja s’han avançat dues, fases, la construcció del mur de Sant Marc i l’enderroc de l’edifici actual, però que la construcció de l’edifici nou no es pot fer sense la subvenció. Marquès s’interessa també per les queixes sobre els horaris d’ús del pavelló, demana el balanç final de les obres del carrer de la Creu i si es preveu fer-hi un canvi de circulació; demana quines subvencions es preveu que arribin el 2010; demana informació sobre compra de material esportiu i subvencions a entitats; i s’interessa pel projecte sobre el runam salí. Diversos regidors li responen que el problema dels horaris del pavelló és més de partits que no d’entrenaments i que s’ha fet una reunió amb les parts implicades; que no hi ha previst un canvi del sentit de la circulació al carrer de la Creu, tot i que hi ha un estudi al respecte fet fa uns anys; que les subvencions que s’esperen, de la generalitat i de la Diputació, són per a la llar d’infants, a més d’una de petita per al barri de Cal Nosa; i que l’actuació sobre el runam salí la porta la Generalitat i l’Ajuntament no hi té res a veure. I la sessió es va tancar a les 10 i 21 minuts de la nit.

El 22 de desembre es va torna a reunir el Ple, amb l’absència justificada de la regidora Mireia Manzano. Es presenta la proposta d’aprovació del pressupost per al 2010 que puja3.387.197 euros, i que inclou la plantilla de personal de l’ajuntament. L’alcalde explica que hi ha hagut reduccions importants dels ingressos i s’ha hagut de retallar la majoria de les partides en espera que vinguin temps millors. Fernández (ERC) es mostra crític amb la gestió econòmica de l’equip de govern: “en dos anys hem vist desaparèixer el romanent de tresoreria i ara toca endeutar-se”, i veu en això una manca de criteri a l’hora de prioritzar i prendre decisions. I troba a faltar la previsió de canviar el sostre del pavelló, que és de fibra d’amiant, altament contaminant. Hernández (PSC) espera que aquest any tinguin més encert en el pressupost i no calgui fer-hi tantes modificacions. Marquès (VAI) subratlla que l’any passat hi va haver 11 modificacions al pressupost; i per tant, del que s’aprova al real hi ha molta diferència.  Diu que el fet que el pressupost sigui ajustat no vol dir que no es facin inversions pel poble, i que si s’han de fer modificacions posteriors sigui per fer inversions, i no com l’any passat, que la majora van ser per despeses corrents. L’alcalde diu que el pressupost s’ha fet ajustat a la realitat, que no és cap carta als Reis, i que espera que es pugui modificar en positiu perquè arribin més recursos. El pressupost s’aprova amb 6 vots a favor (CiU), 3 abstencions (ERC-PSC) i un vot en contra (VAI).

Tot seguit es debat un crèdit de la Diputació de Barcelona de 150.000 euros al 0% a deu anys amb conveni d’ajut per a la construcció de la llar d’infants. Fernández (ERC) diu que l’objectiu del crèdit, la llar d’infants, és una prioritat que el seu grup ja hauria volgut fer realitat fa temps. També Hernández (PSC) s’hi mostra favorable pel fet de ser per a la llar d’infants, però es demana, tenint en compte que ja és el segon crèdit, si l’import de l’obra no és molt elevat. L’alcalde li respon que és l’import del projecte que es va aprovar. Marquès (VAI) considera que les condicions del préstec són beneficioses. La proposta s’aprova per unanimitat.

Seguidament es presenta una proposta d’aprovació del plec de clàusules administratives generals de contractació de l’Ajuntament, elaborat per la Diputació. La proposta s’aprova per unanimitat i la sessió s’aixeca a les 9 i 26 minuts.

Sarment