El Ple no pinta gran cosa

Ple del 24 de setembre de 2009

Contractacions: el Ple no pinta gran cosa

A les 9 del vespre es va reunir el Ple de l’Ajuntament amb la presència de tots els 11 regidors. Un cop aprovada l’acta anterior, el grup de CiU va presentar una proposta de delegar en la Junta de Govern totes les competències que té el Ple en matèria de contractació d’obres, subministraments i serveis públics i privats, i de la resolució de recursos; excepte la facultat de concedir indemnitzacions per danys i perjudicis, que legalment és indelegable. L’alcalde Jaume Rabeya va justificar la proposta per raons d’agilitat i eficàcia, i va dir que ja s’informaria al Ple dels acords presos. Andreu Fernández (ERC) va dir que això suposava fer i desfer sense comptar amb els grups de l’oposició. Isidora Hernández (PSC) va demanar que totes les decisions fossin debatudes al Ple. Xavier Marquès (VAI) va dir que el funcionament lògic és que les contractacions les ha de decidir el Ple, i que la delegació de facultats no tenia sentit. La proposta es va aprovar per 7 vots a favor (CiU) i 4 en contra (la resta de grups).

Modificació del pressupost

Es presenten una proposta de suplement de crèdit, amb una despesa de 72.500 euros, bàsicament per a millores a la zona esportiva (58.000 euros), més reparacions a les escoles (3.500), la piscina (5.000) i per a festes populars (6.000); a finançar amb càrrec al romanent general de tresoreria. I una proposta de crèdit extraordinari de 403.200 euros, dels quals la majoria (393.200) són per a la millora dels accessos al polígon de la Coromina, i 10.000 euros per subvenció de cursos a celebrar al casal Verge de Montserrat; les obres del polígon, a finançar a mitges amb una subvenció del FEDER i amb un préstec a mitjà i llarg termini (196.600 euros cada part); i els 10.000 euros del Casal a càrrec del romanent. Fernández (ERC) va dir que les contínues modificacions del pressupost denotaven una manca de previsió, i va demanar en quines millores es gastarien 393.200 euros tenint en compte que hi ha famílies que tenen necessitats. Hernández (PSC) va demanar còpia de la documentació sobre les obres de la Coromina. Marquès (VAI) va reiterar que tants canvis suposen que l’equip de govern no va fer bé el pressupost, i qüestionà que les despeses per festes s’haguessin incrementat en més del 100%; també va dir que no calia hipotecar l’Ajuntament amb un crèdit a 10 anys quan es podia disposar del romanent de tresoreria. Àngel Ribalta (CiU) va explicar que les obres a la Coromina eren un projecte de fa uns 8 anys, i que ara es demana una subvenció al FEDER perquè encaixa amb les bases, i es va oferir per ensenyar el projecte als grups que ho volguessin. L’alcalde Jaume Rabeya va dir que el préstec és una previsió i que es buscarien altres subvencions per finançar aquesta obra. Albert Bertran (CiU) va explicar les millores al camp de futbol. La proposta es va aprovar amb 7 vots a favor de CiU i 4 en contra de la resta de grups.

Dos suports diferents a les consultes populars

Després de donar compte de dues contractacions de personal, l’alcalde Rabeya va explicar que s’havia intentat fer una proposta conjunta sobre el suport a la consulta popular d’Arenys de Munt i que no havia estat possible; de manera que es presentava al Ple una proposta del grup de CiU, per mostrar el suport de l’Ajuntament de Balsareny a la consulta popular que es va fer el 13 de setembre a aquella població del Maresme; sol·licitar respecte per a les iniciatives democràtiques sorgides de la societat civil; manifestar el rebuig per l’intervencionisme del Govern espanyol contra aquesta consulta; i celebrar que es desenvolupés sense incidents i de forma civilitzada. La proposta es va aprovar amb 10 vots a favor (CiU, ERC, VAI) i una abstenció (PSC).

Després es va debatre una moció sobre el mateix assumpte presentada pel grup d’ERC, que felicitava els ciutadans i els representants municipals d’Arenys de Munt per la seva mostra de civisme i democràcia participativa, demostrant que el dret a decidir és possible; donar suport a les iniciatives que sorgeixin de les entitats cíviques locals per celebrar consultes populars per la independència; instar l’associació Decidim.cat de càrrecs electes per establir estratègies conjuntes i coordinades amb la societat civil que permetin fer consultes com aquesta a diversos municipis dels Països Catalans. La proposta es va aprovar amb 10 vots a favor i una abstenció, igual que l’anterior.

També es va debatre una proposta de CiU instant el Govern espanyol perquè, mentre no hi hagi un nou sistema de finançament local, es complementi amb 3.000 milions d’euros un fons per compensar la reducció de la participació en els ingressos de l’Estat (PIE), addicional als 5.000 milions previstos per al nou fons estatal d’inversió local. I demanar al Govern de Catalunya que, ara que disposa d’un nou sistema de finançament, aprovi sense dilació la nova Llei de Finances Locals de Catalunya que permeti als municipis assolir l’autonomia financera que els pertoca; i demanar al Govern estatal l’aprovació de la nova Ley de Haciendas Locales; i instar la Generalitat que agilitzi els pagaments a les corporacions locals. Fernández (ERC) va distingir allò que creu urgent i prioritari —establir un model de finançament local— desmarcant-se de les referències de CiU al nou sistema de finançament, ja que semblaria com si el Govern de la Generalitat fos el culpable de la situació d’insuficiència de recursos. Hernández (PSC) va dir que estava d’acord amb el fons de la proposta, però no amb les formes, ja que aquest és un tema que l’han de resoldre els governs català i espanyol. Marquès (VAI) va dir que els ajuntaments necessiten més recursos, però que el problema de fons és que els municipis han de fer-se càrrec de moltes atribucions que no els correspondrien, com ara l’educació i la gent gran, que haurien de ser competència d’altres administracions; però que, com que les han d’assumir els ajuntaments, no tenen prou recursos econòmics. La proposta es va aprovar amb 10 vots a favor i una abstenció, igual que les anteriors.

Precs i preguntes

Andreu Fernández (ERC) demana les reclamacions de devolució i la quantia dels permisos d’obres (Ribalta: ja s’informarà); quan es posarà la placa a la plaça Onze de Setembre (Rabeya: estan buscant el model de placa adequat); ppregunta per què es deixa aparcar a la plaça Ricard Viñas (Ribalta: els aparcaments es definiran quan les obres estiguin acabades i s’hi hagi posat el mobiliari urbà); vol saber si els mossos multen els cotxes a dins el poble (Rabeya: sí); i demana el resum semestral de recollida selectiva (Roc Carulla: quan es tingui es farà arribar); i observa que algunes alzines de la plaça de la Mel s’estan morint (Ribalta: s’ho va mirar un tècnic en jardineria i el problema ve d’un virus; sempre que es planten arbres n’hi ha algun que no va bé, però d’aquí a uns anys no s’hi veurà cap diferència).

Núria Prat (ERC) demana quant va costar la setmana de la joventut i per què es feia pagar el cinema, mentre que els concerts eren gratuïts (Bertran: el concert de divendres també va ser de pagament; la recaptació és per pagar despeses de la festa); diu que al carrer Nou hi ha unes obres parades que ocupen la vorera (Ribalta: hi ha dificultats per localitzar el propietari); demana per què Balsareny no ha entrat en el programa de deixalleries del Bages, i creu que una deixalleria mòbil seria molt útil (Rabeya: hi ha pendent de resoldre un tema econòmic de construcció de la deixalleria amb el Consell Comarcal; explicació que no convenç la Sra. Prat); i pregunta com quedarà la circulació i els aparcaments al carrer Nou després de les obres (Ribalta: la circulació quedarà igual i s’intentarà que no s’hi aparqui).

Isidora Hernández (PSC): pregunta quin procediment es segueix per fer constar els suggeriments dels ciutadans al web municipal, i si es compleix la llei de protecció de dades personals (Rabeya: es compleix la normativa, i quan arriba un suggeriment es passa a l’àrea que pertoca); demana què fa el govern municipal per les famílies senceres que es troben a l’atur (Rabeya: de moment, moltes encara cobren el subsidi d’atur, i s’intenta fer el possible de forma coordinada amb Càritas). Àngel Ribalta informa, en resposta a una pregunta formulada per ella en el ple anterior, que les persones de Balsareny contractades en les obres del nucli antic eren 3 oficials i 6 peons.

Xavier Marquès (VAI): demana informació sobre queixes rebudes d’un veí per aparcament davant d’un gual (Josep Miquel Soler explica els motius de la queixa i les actuacions fetes al respecte); pregunta si hi ha problemes urbanístics a les obres de cal Rial al carrer de la Creu (Ribalta: pendent de l’informe tècnic, sembla que les obres no s’ajusten al pla vigent); vol saber quan es preveu acabar les obres de la baixada del Torrent, plaça Ricard Viñas i carrer de la Creu (Ribalta: el termini és el mes de desembre, incloent-hi també el carrer Sant Domènec); demana com està la construcció de la nova llar d’infants (Carulla: quan Educació confirmi la subvenció es començarà la licitació de les obres); diu que s’ha tret aigua del forat del carrer Verdaguer, però que continua obert i cal tapar-lo (Ribalta: s’ha d’acabar d’omplir el forat i després es farà la paret); i s’interessa per com ha acabat el tema de l’auditoria del camp de futbol (Bertran: ha canviat la junta del futbol; ara el que es vol és millorar els equipaments. L’auditoria de moment està parada, no es preveu que es faci i no ha tingut cap cost econòmic. Marquès conclou que no ho entén, després de tot l’enrenou que hi va haver).

I la sessió es va acabar a les 10 i 20 minuts de la nit.

Sarment