Més despeses, menys autodeterminació

Ple del 28 de maig de 2009

Amb l’assistència dels 11 membres del consistori, el Ple va començar aprovant les actes anteriors (26 de març i 11 de maig). Tot seguit es va donar compte de la liquidació del pressupost de 2008, que presenta un romanent de tresoreria de 573.000 euros i un dèficit de capacitat de finançament de 956.000 euros. Seguidament es va presentar l’inventari general de béns: el patrimoni de l’Ajuntament a final d’any era de 15,4 milions d’euros, que fou aprovat amb 7 vots a favor (CiU) i 4 abstencions (ERC; PSC, VAI).

Ampliació del pressupost. L’equip de govern proposà uns increments del pressupost per al 2009, de 99.000 euros en concepte de suplement de crèdit (amb partides per reparació i manteniment del pavelló i les pistes de tennis, reparació d’infraestructures, activitats culturals i festes populars, entre altres; i de 48.150 euros en concepte de crèdit extraordinari, amb partides per a millores a la zona esportiva els Ametllers i per a l’adquisició d’un terreny al trull, entre altres. Tots dos augments es finançaran a càrrec del romanent de tresoreria existent. El regidor Andreu Fernández (ERC) s’interessà per les partides del pavelló, les pistes de tennis i la zona esportiva; el tinent d’alcalde Àngel Ribalta i el regidor Albert Bertran (CiU) van explicar que es vol arreglar l’enllumenat i el tancament de les pistes de tennis i que es fa una provisió per atendre, si escau, les millores que proposi la junta del futbol. El regidor Xavier Marquès (VAI) va observar que només feia tres plens que s’havia aprovat el pressupost i que ja s’havia modificat quatre vegades, aquest cop per quasi 150.000 euros, i que això, al seu parer, volia dir que el pressupost no era real; també va comentar l’augment en les partides de festes, tot just al mes de maig. L’alcalde, Jaume Rabeya (CiU) va dir que el pressupost de festes s’havia retallat a la meitat; Marquès va replicar que això no era cert, ja que si en efecte l’any passat s’havia inicialment reduït aquesta partida, després es va modificar i al capdavall es va gastar el mateix. I va demanar que se li facilités una comparativa de la despesa en festes dels últims anys. La proposta es va aprovar amb 7 vots a favor (CiU) i 4 vots en contra (ERC; PSC, VAI).

Augments de taxes. L’equip de govern proposà un augment en les tarifes de l’Escola de Música, Llar d’Infants, Escola de Teatre i Gimnàs, que el tinent d’alcalde Roc Carulla explicà que suposaven un increment del 2 per cent. Fernàndez (ERC) i Isidora Hernández (PSC) van demanar que es congelessin les taxes amb motiu de la crisi econòmica, i Marquès (VAI) va recordar que ell ja havia demanat la congelació en un ple anterior. També es va queixar que en les prematriculacions ja es van fer públiques aquestes taxes, abans que el Ple les aprovés. La proposta es va aprovar per 7 vots a favor i 4 en contra. També es va proposar un augment de les taxes del cementiri, que en paraules de l’alcalde és inferior al que es cobra en altres municipis. La proposta es va aprovar amb 7 vots a favor i 4 abstencions.

Subvencions i convenis. Es va aprovar per unanimitat demanar una subvenció a la Direcció General de Turisme en relació a la promoció del Castell de Balsareny i altres elements patrimonials del municipi, i per millorar l’accés de vianants al camí de la Sèquia de Manresa. També es va aprovar per unanimitat l’adhesió a un conveni amb la Prefectura de Trànsit i la Federació Espanyola de Municipis per intercanviar informació i col·laboració; i l’adhesió a un conveni amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació de Municipis per accedir a la informació tributària.

Rebutjada una moció per l’autodeterminació. Es va presentar una moció d’ERC pel dret a l’autodeterminació, que constava de 9 punts: 1) L’Ajuntament de Balsareny reclama el dret democràtic a l’autodeterminació del poble català. 2) Manifesta desacord amb l’article 8 de la Constitució Espanyola, que diu que “l’exèrcit és garant de la unitat de l’Estat”. 3) Treballarà per estendre aquest acord a altres municipis. 4) Treballarà per difondre a la ciutadania del coneixement de diferents pobles i nacionalitats del món, especialment els pobles oprimits que lluiten per la seva llibertat. 5) Que, com que el Govern de l’Estat no compleix l’Estatut, els regidors es consideren, individualment, lliures de la promesa que van fer en acceptar els càrrecs, d’acatar la Constitució. 6) S’estudiarà i si cal s’adoptaran sistemes de garantia econòmica i administrativa dels impostos dels ciutadans. 7) Demanarà al Govern de Catalunya que l’exercici de la solidaritat amb la resta de l’Estat espanyol sigui del 0,7% dels ingressos ordinaris, i no els coeficients abusius i vergonyants que s’apliquen. 8) Demanarà el dret d’empara política, institucional i jurídica a diversos organismes internacionals. 9) Farà públic aquest acord i el comunicarà al Parlament de Catalunya, Govern de la Generalitat, Parlament Europeu i secretariat de les Nacions Unides.

Andreu Fernàndez va defensar el text presentat. Isidora Fernández (PSC) s’hi va oposar, argumentant que en les societats democràtiques la llibertat dels ciutadans s’exerceix cada dia. Va parlar de la democràcia directa, mitjançant referèndums, recordant que els ciutadans de Catalunya havien provat la Constitució de 1978 i els Estatuts de 1979 i 2006; i de la democràcia representativa, amb què els ciutadans elegeixen els seus representats a les institucions públiques. Va rebutjar la imprecisió d’expressions com “dret a decidir”; va dir que quan es diu autodeterminació en realitat es parla de l’horitzó de la independència; i va observar que “Catalunya no és independent perquè els catalans no han donat mai un suport majoritari a partits que es declarin a favor de la independència”. Finalment va defensar l’Estatut de 2006 (que, va recordar, fou aprovat per CiU, PSC i ICV-EUiA, però no pas per ERC ni PP ni Ciutadans, i que no va tenir el suport de la Plataforma pel Dret a Decidir) com a la millor forma de defensar l’autogovern de Catalunya i l’evolució d’Espanya cap al federalisme.

Xavier Marquès (VAI) va dir que estava d’acord amb el dret a l’autodeterminació i que fins ara hi ha hagut molts incompliments de l’Estatut. Jaume Rabeya (CiU) va dir que el seu grup estava d’acord amb els punts 1, 3, 4 i 9, però no amb els altres, que no tenen res a veure amb l’autodeterminació, i que per això havia proposat o bé dividir la proposta en dues parts, separant aquests punts de la resta, o bé fer una nova proposta de consens per a un proper Ple. Fernández va respondre que no era lògic que se’ls presentés aquesta proposta dos minuts abans de començar el ple quan la moció feia dies que estava presentada, i que no estava d’acord a retirar uns punts que considera essencials; pel que fa a una eventual proposta unitària futura, va dir que s’ho pensarien. Marquès va dir que no tenia sentit partir la proposta, i va demanar que es votés tal com estava, mostrant-se disposat en tot cas a estudiar una nova proposta en un proper ple.

La moció va ser desestimada per 7 vots en contra (CiU), una abstenció (PSC) i 3 vots a favor (ERC, VAI).

Precs i preguntes. Entre altres coses, Andreu Fernàndez i Núria Prat (ERC) van parlar de la necessitat d’arreglar els accessos dels vestidors del camp de futbol al pàrquing de les piscines; de l’enllumenat del camp de futbol; de la necessitat de major higiene i neteja als parcs infantils; del mal estat d’alguns bancs per seure; sobre la ubicació de la nova escola; i sobre l’auditoria que s’ha de fer al camp de futbol; i van demanar les despeses de la Festa Major.  Isidora Hernández (PSC) va demanar què es fa amb el material sobrant de les obres del carrer; quan es posarà la creu al carrer de la Creu, si hi ha queixes sobre el soroll de les tapes i quan s’acabaran els detalls que falten; i quan és previst iniciar la llar d’infants. Xavier Marquès (VAI) va insistir en el problema de les obres inacabades; com està la redacció del POUM i la ubicació de la nova escola; com està el polígon industrial nou, on era previst fer-hi un camp de futbol nou després d’un de provisional als Sants Peres; quins són els nous terminis de construcció de la llar d’infants, que havia d’estar construïda a finals d’aquest any; demana que l’empresa que fa les obres de la nova fase dels carrers del nucli antic pugui acabar les obres que l’empresa que ha fet el tram anterior deixi sense acabar; va demanar una comparativa de les despeses de la festa Major en els últims cinc anys; i es queixà que el tècnic que ha de fer l’auditoria del camp de futbol hagi vingut i no s’hagi convidar el regidor a assistir-hi tal com havia demanat.

Per l’equip de govern, Jaume Rabeya i Àngel Ribalta van dir que ja hi ha un projecte sobre l’accés dels vestidors del futbol al pàrquing, i que de moment es va fer una rampa provisional per donar una solució a com s’havia deixat quan es va construir. I sobre el polígon industrial, Rabeya va dir que està pendent que els promotors portin un informe a la Generalitat, però que atesa la situació econòmic actual, l’empresa no hi té cap pressa. Ribalta i Albert Bertran van dir que s’està intentant arreglar la il·luminació de les torres del camp de futbol; que el problema és que no es va tenir en compte la diferència de cotes en rebaixar el camp, i que desmuntar les quatre torres és impensable perquè seria molt car.

Sobre els parcs infantils, Ribalta va dir que es va fer un ban i que es netegen sovint, però que al capdavall és una qüestió de civisme; i sobre els bancs va dir que es van arreglant i pintant els que estan més malament. Pel que fa al carrer de la Creu, va explicar l’estat de les obres i la relació amb l’empresa, i va confiar que aviat estaria tot solucionat. Sobre els solars en obres inacabades, va explicar que en un lloc ja van treure l’aigua dues vegades i que en un altre sembla que hi pot haver una solució més definitiva. Sobre la revisió del POUM, va dir que el mes que ve hi havia prevista una reunió que pot donar resposta a la problemàtica existent, i que si no es troba solució, la revisió quedaria aturada. Sobre les obres del nucli antic, va dir que primer s’ha de liquidar l’obra amb l’empresa que ha fet la el primer tram; i que després, segurament, l’empresa que podria fer millor i més bé de preu les obres pendents seria efectivament l’empresa que ha de fer l’altre tram.

Albert Bertran va explicar que el tècnic que ha de fer l’auditoria del camp de futbol va venir un dia només per demanar informació, i que quan vingui a fer l’auditoria ja es convocarà el regidor Marquès. Roc Carulla va dir que l’opció de l’Ajuntament és fer una nova escola, quan sigui necessari, i que de moment no cal; la ubicació no està definida encara. Pel que fa a la llar d’infants, va dir que el projecte està aprovat, pendent de la confirmació de la subvenció de la Generalitat per poder iniciar el procés de contractació.

La reunió, que havia començat a les 9 del vespre, va acabar passant una mica de dos quarts d’onze de la nit.


Sarment