Ple del 27 de novembre de 2008

Mocions anticrisi i pressupost amunt

Pla director de l'aigua potable. Amb l'assistència dels 11 membres del consistori, després d'aprovar l'acta de la reunió anterior (25 de setembre), el Ple es va constituir a les 9 del vespre i va aprovar, amb 7 vots a favor (CiU) i 4 abstencions (ERC, PSC, VAI) el Pla director d'abastament d'aigua potable de Balsareny, presentat per l'empresa SOREA, que havia estat contractat a l'esmentada societat amb un pressupost d'11.994 euros. El pla té per objecte analitzar les instal·lacions i preveure'n la demanda a mig i llarg termini, per proposar una configuració de futur que sigui la base de les eventuals ampliacions i obres parcials que s'hagin de fer en el futur. L'alcalde Jaume Rabeya va explicar que el Pla estava parcialment subvencionat per l'Agència catalana de l'Aigua, i que era necessari tenir-lo per poder optar a subvencions en el futur. El regidor Andreu Fernández (ERC) va considerar que el cost era excessiu.

Subvenció per a la nova llar d'infants . El Ple va debatre la ratificació d'una sol·licitud de subvenció, feta per Decret d'alcaldia al Departament d'Educació, per a la futura llar d'infants. El tinent d'alcalde Roc Carulla va explicar que actualment hi ha 41 places de guarderia i amb la nova llar se'n preveuen 82, amb una subvenció prevista de 5.000 euros per plaça creada. Fernández (ERC) i Isidora Hernández (PSC) van coincidir a dir que estan d'acord a demanar la subvenció, però no amb la ubicació de la nova llar. El regidor d'ERC va lamentar també el retard en l'inici de les obres, i Hernández va dir que trobava car l'import d'1.024.000 euros; Carulla va replicar que eren preus ITEC. Xavier Marquès (VAI) va demanar quan és previst de fer les obres, ja que s'havia dit que s'acabarien el 2009. Això va generar un debat amb Carulla, que va explicar que el projecte bàsica ja està fet i que espera tenir aviat un projecte executiu, amb la previsió de poder començar les obres aquest any 2009. La proposta es va aprovar per unanimitat.

Padró d'habitants . Es va aprovar per unanimitat la revisió del padró en data 1 de gener de 2008, en què Balsareny tenia 3.506 habitants.

Pressupost . Es va debatre una proposta de modificació del pressupost per atendre pagaments que no poden esperar al proper exercici. L'import total és de 56.000 euros, a finançar a càrrec del romanent de tresoreria del 2007, i s'hi contemplen partides de mobiliari; atencions benèfiques; activitats escolars, reparació mi manteniment d'escoles; reparacions a la Piscina, a la Biblioteca i al Sindicat; telèfons del CAP, del Sindicat i de la ràdio; electricitat d'immobles; neteja; i reparació i manteniment d'infraestructures, entre altres. La regidora Núria Prat (ERC) trobà elevades les despeses del telèfon del Sindicat i de la ràdio respecte a la del CAP. També va demanar el concepte de la despesa per reparació i manteniment de la piscina. Hernández (PSC) s'interessà per les activitats esportives i escolars; i Marquès (VAI) indicà que aquesta és l'enèsima modificació del pressupost, en què ja es porten més de 600.000 euros en modificacions, xifra que trobava excessiva i creia que denotava manca de previsió. L'alcalde, Jaume Rabeya, argumentà que moltes d'aquestes modificacions s'han destinat a despeses d'inversió; i els regidors Àngel Ribalta, Roc Carulla i Albert Bertran (CiU) van explicar el motiu de diverses partides: reparacions a l'aparell de cloració de la piscina, reparació de rajoles, torneigs esportius d'estiu o la programació de Tempo. La modificació es va aprovar per 7 vots a favor i 4 en contra.

Mocions: Comerç . Es va debatre una moció del grup d'ERC referida a la Directiva 2006/123/CE del Consell Europeu, sobre serveis en el mercat interior, que ha de ser aplicada a l'ordenament jurídic espanyol dintre l'any 2009.La directiva vol garantir la lliure circulació de prestadors de serveis per tot el territori de la Unió Europea, cosa que genera preocupació en el sector del comerç, que tem que es pugui trencar l'equilibri del petit comerç urbà. La proposta d'ERC demana preservar el model comercial català , rebutjant que el govern central pugui fixar a partir de quina superfície els grans establiments han d'estar sotmesos a llicència, ja que aquesta és una competència exclusiva de la Generalitat. La moció va ser aprovada per unanimitat.

Indústria . També es va debatre una proposta per reactivar el sector productiu català, demanant al govern de la Generalitat un pla d'ajuts extraordinari per a la indústria catalana que ajudi a combatre la crisi econòmica, amb un pla específic per al sector de l'automoció i desenvolupant un model industrial que aposti per la competitivitat i fomenti la innovació, la recerca i la internacionalització. Es va aprovar per unanimitat.

Finançament local . També per unanimitat es va aprovar una proposta sol·licitant al govern espanyol la creació d'un fons de 80 milions d'euros de compensació per als municipis de menys de 75.000 habitants; i un altre, també de 80 milions d'euros, per als municipis de menys de 20.000 habitants; i que la despesa pública dels ens locals sigui almenys el 25% de la despesa global de les administracions. Demanar la reforma del finançament de la Generalitat sobre la base del compliment de l'Estatut de Catalunya; i demanar la creació d'una comissió mixta Generalitat-governs locals i l'inici dels treballs per fer una nova llei de finançament local de Catalunya.

Precs i preguntes . Andreu Fernández, entre altres coses, es va interessar per les obres del nucli antic, que va qualificar de “calvari per als veïns”, i va demanar si hi havia alguna penalització a l'empresa constructora si no complia els terminis estipulats. Àngel Ribalta explicà que la possible penalització era prevista en els plecs de condicions. Fernández va demanar també quines gestions s'havien fet respecte a la situació de Filatures Balsareny, ja que s'havia celebrat un ple extraordinari però no s'havia tractat d'aquest tema. Rabeya va explicar que a finals de setembre havia demanat una entrevista amb la consellera de Treball, Mar Serna, reunió que per motius d'agenda de la conselleria no es va celebrar fins al novembre, poc després que els treballadors haguessin signat un acord amb l'empresa.

Núria Prat es va interessar pel runam salí de Vilafruns; Rabeya respongué que, malgrat els compromisos adquirits, l'Agència catalana de l'Aigua no havien presentat cap informe al respecte, i que ara el Departament de Medi Ambient havia demanat un informe sobre impacte ambiental. També s'interessà per la necessitat d'una antena nova per a l'emissora de ràdio; Mireia Manzano (CiU) va dir que estaven pendents que l'emissora presentés dos pressupostos.

Isidora Hernández va comentar que una persona havia demanat, per raons de salut, poder tenir una plaça d'aparcament prop de casa seva. L'alcalde va respondre que aquesta persona no té el grau de minusvàlua necessari per poder tenir la corresponent targeta, però que es procura facilitar-li l'aparcament atesa la seva situació. Josep Miquel Soler (CiU) va afegir que una dia hi va haver un problema com a conseqüència que aquesta persona havia canviat de vehicle i els municipals no sabien que era el seu, però que es procura tenir la major tolerància possible.

Xavier Marquès va reiterar la queixa per les males condicions de seguretat de moltes de les obres que hi ha començades, i va demanar que es controli i s'exigeixi més als promotors o constructors. Ribalta va respondre que s'hi està a sobre tant com es pot. Marquès va demanar si estava previst de fer alguna proposta més sobre la crisi; i va demanar com estava la tramitació del nou polígon industrial. Jaume Rabeya va dir que estaven esperant un informe geològic que s'havia encarregat. I va aprofitar per comentar les prospeccions de gas natural que és previst de fer al municipi, presentant el plànol oficial, que va subratllar que no coincideix amb el que va ser publicat a la premsa.

I el Ple va acabar una hora i 25 minuts després d'haver començat.

Sarment