Ple del 30 d'octubre de 2008

Les taxes augmenten de mitjana prop del 2%

Es reuneix el Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària amb l'assistència de 10 regidors, havent excusat l'assistència la regidora Noèlia Ramírez (CiU).

Delegació de funcions

Un cop aprovada l'acta anterior, de 25 de setembre, el secretari va donar compte del decret d'alcaldia delegant en el nou regidor, Josep Miquel Soler, els serveis d'hisenda, règim interior i seguretat ciutadana. El regidor Andreu Fernández (ERC) va observar que aquestes funcions serien més aviat pròpies d'un tinent d'alcalde.

Satisfacció extraprocessal

Tot seguit es va donar compte del decret d'alcaldia pel qual l'Ajuntament desisteix del recurs contenciós administratiu interposat contra el Pla urbanístic de les colònies del Llobregat, un cop la Generalitat va anul·lar l'article que era objecte de recurs. El Ple ho va aprovar per unanimitat.

Préstecs

A continuació, es va sotmetre a aprovació un préstec concedit per la Diputació de Barcelona, de 68.040 euros per finançar la primera fase de les obres de rehabilitació de l'edifici de l'Ajuntament, a tornar en deu anys sense interès. Així mateix, un préstec de 81.959 euros per finançar la segona fase de les mateixes obres i en idèntiques condicions. A pregunta del regidor Fernández i a indicació de l'alcalde Jaume Rabeya, el secretari Josep Montraveta va explicar que la suma dels préstecs contractats l'any 2008 supera el 10 per cent dels ingressos ordinaris del pressupost, ja que també s'havia concertat un préstec de 490.700 euros. A pregunta de la regidora Isidora Hernández (PSC), s'indica que l'augment del preu sobre el pressupost inicial de les obres era de 108.908 euros. Els préstecs van ser aprovats amb 6 vots a favor (CiU9 i 4 abstencions (ERC, PSC i VAI).

Pressupost

El Ple va debatre el reconeixement d'una factura de 109.010 euros, corresponent a la tercera i última certificació de la primera fase de les obres de la Casa de la Vila; aprovada per 9 vots a favor (CiU, ERC i PSC) amb l'abstenció del VAI. I va debatre també una petita modificació del pressupost, canviant el del cost d'una rasa per recollir aigües del dipòsit d'aigua potable (12.000 euros) per destinar-lo a l'adequació dels locals municipals de la plaça de la Mel; i destinant 19.765 euros a adequar l'entorn de la sèquia amb una subvenció de Medi Ambient. Va ser aprovada per 6 vots a favor (CiU), 3 abstencions (ERC, PSC) i un vot en contra (VAI).

Noves ordenances fiscals

El punt fort del Ple extraordinari era l'aprovació de les noves taxes per al 2009. La taxa sobre els vehicles oscil·la entre 23 i 205 euros per als turismes; de 152 a 271 euros els autobusos; de 77 a 271 euros els camions; de 32 a 152 euros els tractors i els remolcs; i les motos, de 8 a 111 euros segons la cilindrada. La recollida d'escombraries es fixa en 97 euros per a habitatges particulars i despatxos; 165 per als comerços; 428 per als supermercats; 224 per als bars; 316 per als restaurants; i per a les indústries oscil·la entre els 172 euros fins als 9.086 euros segons el tipus d'activitat i el nombre de treballadors. La taxa per subministrament d'aigua és de 0,40 euros per metre cúbic i abonat com a mínim; 0,54 euros, del mínim fins al doble del mínim; i 0,78 euros, el que passi del doble. L'ús industrial va dels 0,45 euros als 0,54; la conservació d'escomeses, 0,33 euros per abonat i mes; i la conservació del comptador, de 0,33 a 1,93 euros per mes segons el diàmetre. El regidor Josep Miquel Soler va destacar que l'increment era molt reduït i que la taxa per recollida de deixalles, que és la que més puja, tan sols cobreix el cost del servei. Fernández (ERC) va considerar que aquest increment en la taxa d'escombraries (un 6,55 per cent) demostra poca sensibilitat per les persones més desfavorides i no premia els ciutadans conscients que més reciclen. Hernández (PSC) va dir que, en temps de crisi econòmica, no convé apujar els impostos. Marquès (VAI) va reiterar que seria un bon moment per congelar els impostos i prendre mesures que no s'han pres. L'alcalde Rabeya va dir que es redueix el tipus impositiu de l'IBI per evitar un augment més gran amb la revisió cadastral, i que la mitjana de l'augment de les ordenances fiscals no arriba al 2%. Roc Carulla (CiU) va explicar que els costos de recollida de deixalles pugen, i que com més es recicla més s'allarga la vida del dipòsit controlat. L'ordenança es va aprovar amb 6 vots a favor (CiU) i 4 vots en contra (ERC, PSC, VAI). La reunió es va aixecar als 35 minuts d'haver començat.

Sarment