Prorrogat el contracte de recollida d'escombraries

Ple del 27 de març de 2008

 

Es reuneixen deu dels membres del consistori (excusa l'assistència la regidora Núria Prat , d'ERC).

Pròrroga del contracte amb Transvinyots

Un cop aprovades les actes de les reunions anteriors, es passa a debatre la proposta de prorrogar el contracte de recollida de deixalles i neteja de carrers. Un contracte que data de l'abril de 2002, adjudicat a nom de la Sra. Mercè Sallés Corominas, i que el novembre de 2003 es va subrogar a l'empresa Transvinyots SL. El març de 2007, poc abans de les eleccions municipals, el Ple de l'Ajuntament va acordar prorrogar per un any la concessió, fins l'1 de maig de 2008. El 17 de març de 2008, l'alcalde Jaume Rabeya va resoldre iniciar un expedient de pròrroga del contracte per un termini de 4 anys més, que és el que es debat en aquesta sessió.

El regidor Andreu Fernández (ERC) diu que s'hauria d'obrir un concurs a empreses amb tecnologia més avançada i més curosa en la neteja dels contenidors de rebuig, ja que els veïns es queixen que els contenidors fan pudor. I que la neteja de la via pública és insuficient amb els mitjans humans i tècnics de l'empresa Transvinyots SL. Isidora Hernández (PSC) també insisteix en la conveniència de donar oportunitats a altres empreses i en la neteja dels contenidors. Xavier Marquès (VAI) recorda que, quan el 2007 es va acordar la pròrroga per un any, el grup de CiU es va abstenir queixant-se de deficiències en el servei, mentre que ara es vol prorrogar el contracte 4 anys sense introduir-hi cap millora. El segon tinent d'alcalde, Roc Carulla , manifesta que quan s'han produït queixes s'han resolt de forma positiva per l'empresa i que el funcionament del servei és raonable; per això es creu convenient de prorrogar el contracte. La proposta s'aprova per 7 vots a favor (CiU) i 3 abstencions.

Pla financer d'estabilitat pressupostària

El consistori debat l'aprovació d'un pla econòmic i financer per als anys 2009-2011 per complir la Llei general d'estabilitat pressupostària. El pla preveu els balanços de cada un dels exercicis, i la disminució del dèficit no financer per aconseguir que l'any 2011 sigui zero. Fernández exposa que el seu grup ja es va oposar al pressupost del 2008 perquè considerava que l'endeutament creixia per damunt de l'objectiu d'estabilitat; i ara opina que el pla d'estabilització fins al 2011 serà de molt difícil compliment, i que si no es pot complir el problema passarà a l'equip de govern que surti de les properes eleccions. Hernández diu que, tot i que el seu grup va votar en contra del pressupost de 2008, està d'acord que s'ha de complir la llei. I també Marquès observa que aquest pla és obligatori, tot i que el seu grup no estava d'acord amb el pressupost. La proposta s'ha aprovat amb 9 vots a favor (CiU, ERC, PSC) i un vot en contra (VAI).

Nova taxa d'ús del Sindicat

Seguidament, el ple ha tractat una modificació de la taxa per la utilització de la sala polivalent del Sindicat: 250 euros per dia o fracció, la sala gran; i 100 euros la sala petita. El cost de la neteja del local oscil·la entre els 25 i els 200 euros segons 4el tipus d'activitat i l'espai a utilitzar. Roc Carulla manifesta que es tracta d'actualitzar la tarifa i incloure-hi la neteja de la sala. Fernández opina que a més de la neteja s'hi hauria d'incloure el concepte de respecte al mobiliari de la sala; Carulla i Rabeya indiquen que si algú hi causa algun desperfecte ja se li reclama. Hernández comenta que troba bé que es cobri la neteja, però que si el que utilitza la sala la neteja se li haurien de tornar els diners. I Marquès demana si les bonificacions per a les entitats locals queden igual que estaven; l'alcalde Rabeya li respon afirmativament. La proposta s'aprova amb 9 vots a favor (CiU, PSC, VAI) i una abstenció (ERC).

Precs i preguntes

Finalment, després de donar compte de diversos acords de govern i resolucions d'alcaldia, es passa al punt de precs i preguntes, que resumim.

Andreu Fernández demana que es facin públiques les mesures necessàries per estalviar aigua. Jaume Rabeya respon que s'ha distribuït un ban per les cases, i que els arbres de l'Ajuntament es reguen amb aigua de pluja; per al regidor el ban és feixuc de llegir i diu que caldria un document més gràfic.

Fernández també parla d'una jardinera que hi ha al carrer Travessera i que dificulta la visibilitat dels vehicles; el tercer tinent d'alcalde, Àngel Ribalta , diu que no creu que hi hagi problema a canviar-ne la ubicació.

Fernández diu que el carrer Guimerà baixada de la Coromina es produeixen freqüents talls de circulació que suposen obstacles als vianants, especialment en hores d'entrada i sortida d'escola. Ribalta diu que se'n fa un seguiment i que calen sol·licituds d'ocupació de la via pública, tot i que la dinàmica de les obres és molt imprevisible.

Fernández demana quins són els terrenys que s'han d'alienar per construir-hi la nova llar d'infants. Carulla respon que són uns terrenys situats a la zona de la Coromina.

Fernández demana també quan començaran les obres del carrer de la Creu ; com està l'expedient per una edificació incontrolada a la sortida Nord; i si s'ha rebut la sanció per extracció indeguda de pedres al Pla de Calaf. Rabeya respon que encara no se sap el calendari de les obres del carrer de la Creu , i que continua la tramitació de l'expedient de l'habitatge de a sortida Nord. I a petició de l'alcalde, el secretari explica que el tema del Pla de Calaf està pendent de la resolució d'un recurs que es va interposar contra la sanció.

Fernández s'interessa per quan rebran els vigilants un cotxe nou, ja que el que fan servir és inadequat. La primera tinent d'alcalde, Susana Morón , explica que el cotxe actual és de lloguer, i Rabeya diu que aviat arribarà el que s'ha comprat. També demana Fernández com està el pla d'eliminació dels focus de contaminació lumínica; Ribalta respon que s'han canviat els del carrer Sant Marc i queden els del carrer del Trull. Rabeya afegeix que les subvencions fa molt poc que han sortit. Finalment, Fernández demana si s'està programant el Campus d'Estiu en col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages; el regidor d'esports, Albert Bertran , diu que el dia anterior va tenir una reunió al respecte i confirma que es previst que el Campus es realitzi.

Isidora Hernández demana com estan els tràmits del polígon industrial de Puigdorca; Rabeya respon que s'està pendent d'un informe de la Direcció General de Mines.

Hernández s'interessa per quin és el projecte de la nova llar d'infants i la seva ubicació. Carulla respon que fa poc que s'ha aprovat el plec de contractació, pendent de publicació, i que la ubicació serà al carrer Sant Marc.

Hernández demana quant costen els arbres de la plaça de la Mel ; Ribalta explica que quan estigui l'obra acabada ja ho dirà. Finalment, Hernández demana si la propietat del Castell ha trobat ja alguna persona responsable de les visites al monument; Carulla respon que no en tenen constància.

Xavier Marquès s'interessa per les gestions fetes per la seguretat del mur de contenció del carrer Jacint Verdaguer i de la tanca d'un balcó de la carretera de Manresa, on un despreniment va danyar un vehicle. Ribalta respon que s'està a sobre d'aquestes qüestions i que s'ha parlat amb veïns i propietaris, tot i que el tema és difícil de controlar.

Marquès demana si es controla l'ocupació de la via pública; Ribalta respon que sí que es controla, i que si es fa sense autorització es sanciona.

Finalment, Marquès ha reclamat unes informacions que ja va demanar en el ple anterior: el nivell d'endeutament existent, i fins on arribarà si es compleixen les previsions; l'estat de tramitació de les subvencions previstes al pressupost; i les partides no gastades del pressupost de l'any passat que s'han traslladat al d'aquest any.

I no havent-hi altres temes a tractar, la reunió, que havia començat a les 9 del vespre, es va aixecar a tres quarts i dos minuts de deu de la nit.

R. Carreté