Més mocions que emocions

Ple del 29 de novembre de 2007

 

Amb l'assistència dels 11 membres del consistori, es va reunir el Ple de l'Ajuntament el 29 de novembre de 2007 a les 9 del vespre. Després d'aprovar l'acta de la sessió anterior, es va acordar per unanimitat l'adhesió al conveni de cooperació per al Pla d'assistència i suport en matèria de Protecció Civil del Bages.

Canvis al pressupost . Tot seguit es va debatre una modificació del pressupost del 2007, afegint-hi una partida de 16.150 euros per reparació i manteniment d'infraestructures i adquisició de mobiliari urbà, a finançar amb el romanent de l'any 2006. També s'afegia una partida de 49.300 euros per a enllumenat públic (30.000 euros) i per adequar l'itinerari de la Sèquia (19.300 euros), que es finançaria en part (19.000 euros) per una subvenció de Medi Ambient, i la resta (30.300 euros) a càrrec del romanent de tresoreria de l'any anterior. Finalment, es canviava de lloc una partida de 25.000 euros, que es destinarien ara també a reparació i manteniment d'infraestructures, en lloc de dedicar-se a “estudis i treballs tècnics”.

El regidor Àngel Ribalta (CiU) va explicar els motius d'aquests canvis; Isidora Hernández (PSC) va dir que no hi estava en contra, però que hi havia altres coses més necessàries. Xavier Marquès (VAI) va demanar si encara quedava romanent de l'any passat, i va observar que pràcticament tot el romanent es destinava a infraestructures, interessant-se per quin era el total anual d'aquesta partida. Andreu Fernández (ERC) va demanar si la transferència de 25.000 euros era per als llums de Nadal. L'alcalde, Jaume Rabeya, va dir a Marquès que no es disposava del total anual de la partida d'infraestructures, i a Fernández que la despesa no era per als llums nadalencs sinó per a instal·lacions dels carrers del Castell i de Sant Marc. La proposta es va aprovar per 7 vots a favor (CiU), 2 abstencions (ERC) i 2 vots en contra (PSC i VAI).

També es va acordar per unanimitat la correcció d'un error material en el Pla de finançament del pressupost de 2007.

Préstecs . Seguidament es va informar que l'Ajuntament havia demanat a la Diputació , el passat 6 de novembre, un préstec de 429.576 euros. La petició era “per finançar diverses inversions del pressupost de 2007” . La Diputació , en data 22 de novembre, va concedir una subvenció de 32.302,91 euros per subsidiar el tipus d'interès de l'esmentat préstec, i ara es presentava al Ple la proposta d'acceptació de la subvenció. L'alcalde Rabeya va explicar la conveniència d'aprovar-la. La regidora Hernández va dir que hi havia altres prioritats per destinar els préstecs i que no era partidària d'hipotecar l'Ajuntament. La proposta es va aprovar per 7 vots a favor (CiU) i 4 abstencions.

A continuació es va presentar al Ple la proposta de sol·licitud del repetit préstec de 429.576 euros a Caixa Catalunya, amb les següents condicions: Euribor + 0,10%, sense comissions, a 10 anys de termini sense carència. Les partides objecte del préstec són: substitució del dipòsit de l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP), 188.000 euros; millores de captació i impulsió de l'ETAP, 173.000 euros; remodelació tram carrers de la Creu i del Castell, 138.576 euros. El regidor Marquès va demanar si es destinava a aquestes obres la totalitat de la subvenció del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) i si ja entrava en aquesta fase la intervenció que s'havia fet al carrer del Castell. L'alcalde Rabeya va dir que el préstec cobreix la part no subvencionada del total de la despesa prevista per aquesta obra, inclosa la direcció tècnica, i que la reparació feta al carrer del Castell no entrava en aquesta fase. La proposta es va aprovar amb 7 vots a favor (CiU) i 4 abstencions.

Obres als carrers de la Creu i del Castell . Seguidament es va debatre un canvi en el projecte tècnic de l'obra de remodelació, adequació de serveis i pavimentació dels carrers del nucli antic de Balsareny. Aquest projecte, aprovat el novembre de 2003, està previst en tres fases, de la qual la primera fase ja es va realitzar. Les obres del carrer del Castell eren previstes per a la segona fase i les del carrer de la Creu per a la tercera fase. Ara es va considerar que era més necessari adequar un tram del carrer del Castell i del carrer de la Creu , perquè la connexió amb els col·lectors ho aconsellava. Per això es va elaborar una separata del projecte esmentat, que va ser aprovada per l'Ajuntament en el Ple anterior. Ara es proposa anunciar el concurs públic per a la contractació de l'obra; el pressupost de licitació ascendeix a 324.182,30 euros.

El regidor Fernández (ERC) va comentar que el seu grup estava d'acord amb aquest projecte, bé que no amb la prioritat ressenyada, i que l'anterior govern municipal ja tenia previst en el seu pressupost arreglar el carrer de la Creu , amb voreres molt estretes en aquell punt, que fan difícil el pas de cotxets de nen. El regidor Marquès va dir que el total aproximat de diners gastats en infraestructures era de 460.000 euros i que a més ja s'havia esgotat tot el romanent de tresoreria que hi havia; i que considerava que part d'aquests recursos s'haguessin destinat a altres inversions, com la cultura o la nova llar d'infants. La proposta es va aprovar amb 7 vots a favor (CiU), 1 abstenció (PSC) i 3 vots en contra (ERC i VAI).

Moció sobre Rodalies . Es va debatre una moció d'ERC sobre el dèficit d'inversions públiques a Catalunya, donant suport a les actuacions del Govern de la Generalitat per atendre els usuaris de RENFE i dels FGC mentre durés la suspensió del servei originada per les incidències en les obres del TGV i demanar les responsabilitats i rescabalament de danys i perjudicis; exigir al Ministeri de Foment que prengui les mesures necessàries; al Govern d'Espanya que depuri les responsabilitats tècniques i polítiques del Ministeri, d'ADIF i de RENFE; adherir-se a la manifestació convocada per la Plataforma pel Dret de Decidir a Barcelona el dia 1 de desembre, per exigir més inversions per a Catalunya. El regidor Roc Carulla va proposar que s'hi afegís un punt demanant al Govern espanyol el traspàs de la gestió de Rodalies d'acord amb el que diu l'estat. Amb aquest afegit, la proposta va ser aprovada per 10 vots a favor (CiU, ERC i VAI) i 1 abstenció (PSC).

Moció sobre el runam de Vilafruns . També es va debatre una moció d'ERC sobre l'eliminació dels runams de Vilafruns, demanant al Departament de Medi Ambient que adopti solucions definitives per resoldre la qüestió de la salinització de les aigües del Llobregat; i que no es cobreixi la muntanya de runa amb plàstics impermeabilitzats, que no garanteixen la no contaminació del subsòl. També es demanava la retirada gradual dels runams per convertir-los en sal sòdica. El regidor Fernández va explicar que presentaven aquesta moció per la previsible decisió de Medi Ambient de cobrir el runam amb plàstics en lloc de procedir a la retirada de la runa; i va recordar que a sota de la muntanya de runa hi havia hagut antigament l'església romànica de Santa Cecília, de l'any 951, amb una nau i volta de canó.

El regidor Carulla va dir que la petició de solucions ja es va fer el mes de juliol a l'Agència Catalana de l'Aigua i a la Direcció General de Qualitat Ambiental. Que en relació amb el cobriment de la muntanya, l'ACA es compromet a garantir la impermeabilització aèria i també la del subsòl, i que ningú no ha dit que hagi de ser amb plàstics, ja que el projecte encara no està fet. Que la cobertura no compromet l'aprofitament futur del material, que es podria anar retirant gradualment en 15 o 20 anys. Que de moment ja se'n garantiria la impermeabilització; i que no es tracta d'un residu sinó d'un material que té un valor industrial perquè pot ser reaprofitat.

Fernández discrepa, diu que el que es vol fer serà un nyap, i que en dos anys si es volgués es podria treure tot el runam per destinar-lo al mercat de la sal; que ara es gastaran de 2 a 4 milions d'euros sense poder garantir la impermeabilització del subsòl, i que l'impacte paisatgístic encara serà pitjor. La regidora Hernández va dir que el seu grup està a favor de la moció perquè suposa una millora per al medi ambient. I el regidor Marquès va dir que estava d'acord amb l'eliminació del runam, però que s'abstindria per manca d'informació tècnica sobre el projecte encara no fet. L'alcalde Rabeya va dir que calia veure quin seria el projecte de l'ACA, i que sense excloure la possibilitat d'eliminar el runam, de moment el més important era evitar que contamini. La moció, doncs, NO es va aprovar, amb 7 vots en contra (CiU), 3 a favor (ERC, PSC) i 1 abstenció (VAI).

Moció d'adhesió a la manifestació sobre el Dret a Decidir . Es va sotmetre al Ple una proposta per donar suport a la manifestació del dia 1 de desembre a Barcelona, sota l'eslògan “Som una nació i diem prou! Tenim el dret a decidir sobre les nostres infraestructures”. La proposta exigeix el traspàs de la xarxa de transports i d'infraestructures a la Generalitat ; la priorització de les obres sobre transports públics a tot el territori català; la publicació de les balances fiscals; i que la Generalitat recapti i gestioni tots els impostos dels catalans. Jaume Rabeya va explicar el sentit de la proposta. Andreu Fernández va dir que s'hi oposava, perquè el seu grup ja s'havia pronunciat en la moció d'abans sobre Rodalies, i va acusar CiU de demanar a Catalunya el que no defensen a Madrid. Isidora Hernández va dir que s'abstindria per respecte a la voluntat de la ciutadania, però que no estava d'acord amb el comportament de CiU, que dóna suport a la manifestació quan ells són els principals responsables, juntament amb el PP, dels problemes de rodalies; que CiU va aprovar el traçat de l'AVE i ara se'n desdiu; que va donar suport reiterat als pressupostos dels governs d'Aznar que menys van fer per les rodalies a Catalunya; i que no va demanar el traspàs de rodalies quan el seu suport era clau perquè Aznar fos president i Álvarez Cascos ministre de Foment. D'altra banda, el sentit de la marxa no és clar ni unitari: uns demanen el dret a decidir sobre infraestructures; altres volen el sobiranisme o la independència; altres protesten contra decisions que van prendre ells mateixos, i la resta pels problemes de les últimes setmanes. Xavier Marquès va dir que estava d'acord amb la proposta, però que lamentava que una manifestació promoguda per la societat civil es polititzés d'aquesta manera. La moció va ser aprovada amb 8 vots a favor (CiU i VAI), 1 abstenció (PSC) i 2 vots en contra (ERC).

Precs i preguntes . Fernández va demanar per les obres de l'immoble de la carretera de Berga, 1; si s'ha sancionat la finca de la Fodina ; i com està la tramitació de l'expedient per construcció d'un habitatge irregular prop de la sortida nord de la carretera. L'alcalde respon que es va donar un termini a la comunitat de propietaris de l'immoble per arreglar la façana; que sobre la Fodina s'està seguint el procediment, com també en l'altre cas, bé que aquest no està tan avançat.

Núria Prat va demanar com estava el tema de les queixes pel funcionament del CAP; què s'havia fet per dignificar el consultori mèdic i que pogués tenir un metge més, com es deia en el programa electoral; per què s'han posat pilones a la plaça de la Mel en lloc de sancionar els infractors, i per què no se'n posen davant de la piscina; com està el tema de l'enllumenat de Nadal i la legalització de la instal·lació; que en un lloc del poble caldria posar-hi una barana; i que en dos indrets fa temps que hi ha dos cotxes abandonats. Rabeya respon que s'ha parlat amb els responsables del CAP i esperen solucions, si bé els manquen professionals; que el tema del consultori es té en compte, però de moment no hi ha hagut temps; que s'està avançant en la legalització de la instal·lació d'enllumenat nadalenc;que els dos vehicles en qüestió estan precintats pels mossos d'esquadra, i que en els últims quatre mesos s'han retirat 12 vehicles abandonats a la via pública. El regidor Àngel Ribalta respon que les pilones es van posar per prioritzar el pas de vianants i la seguretat per evitar que hi aparquin cotxes; que el cost de la legalització de la instal·lació dels llums és de 10 euros per metre lineal; i que de baranes en falten a diferents carrers, però que és un tema de prioritats.

Isidora Hernández demana quant es gasta l'Ajuntament en l'Agenda Cultural (l'alcalde respon que excepte el mes present, la impressió es fa a l'Ajuntament mateix); si pensa contestar per escrit la petició sobre locals per als grups polítics (Rabeya respon que sí); per què s'han gastat diners pintant un carrer que aviat s'ha d'urbanitzar (Ribalta respon que es va pintar el pas de vianants i la zona de càrrega i descàrrega per raons de seguretat); i si han decidit si es donarà la paraula al públic al final dels Plens (l'alcalde Rabeya respon que no la donaran).

Finalment, Xavier Marquès demana si és cert que al Centre Excursionista se li va denegar la utilització de la sala petita del Sindicat (l'alcalde explica que la sala estava ja cedida als Pastorets, i que estava pendent de si hi havia un acord entre les dues entitats); demana si es farà un seguiment més estricte de les infraccions de trànsit i es posaran multes (Rabeya diu que es passarà un escrit per les cases explicant que es començarà avisant i després es sancionarà); per què a l'Agenda Cultural no hi surt el futbol sala entre les activitats esportives (el regidor Albert Bertran explica que el primer mes no se sabia encara el calendari, i que el segon va ser un error; en l'agenda d'aquest mes ja hi surt); i si és previst de prendre mesures per evitar que els veïns del carrer Llevant hagin de passar pel mig del carrer per sortir de l'edifici (Jaume Rabeya respon que de moment no està estudiat).

I amb això es va aixecar la sessió, que va durar una hora i vint minuts.

Sarment