Aclariment

 

En el darrer número del Sarment (gener 2008), l'informe sobre el Ple municipal explicava que el Xavier Marquès havia demanat si era cert que al Centre Excursionista Balsareny se li havia denegat la utilització de la sala petita del Sindicat. L'alcalde li va explicar que la sala estava ja cedida als Pastorets i que estava pendent de si hi havia un acord entre les dues entitats.

Perquè hi hagi un aclariment dels fets, al CEB se li va enviar un escrit negant-li la sala petita sense cap explicació. Aquí en teniu la transcripció

La junta de govern local de data 8 de novembre de 2007, va aprovar l'acord que transcrit literalment diu el següent:

‘Atesa la sol·licitud de data 5 de novembre de 2007, del Sr. Armand Casòliva i Lladó en representació del Centre Excursionista de Balsareny, per poder utilitzar la sala petita del Sindicat el dia 30 de novembre de 2007 per fer un passi audiovisual.

Atès que un cop revisats els horaris de la sala, es comprova que hi ha altres activitats programades i autoritzades per aquest dia.

D'acord amb el decret d'alcaldia de 25 de juny de 2007 pel qual es deleguen competències a aquesta Junta de Govern Local.

S'ACORDA

PRIMER.- Denegar al Centre Excursionista de Balsareny la utilització de la sala petita del Sindicat per poder fer un passi audiovisual el dia 30 de novembre de 2007, pels motius exposats anteriorment.

SEGON.- Notificar aquest acord al Centre Excursionista de Balsareny'.

El CEB voldria saber i demanar a l'alcalde amb qui ens havíem de posar d'acord. Només ens van dir que la sala estava ocupada. Llegint posteriorment al Ple que la sala estava ocupada pels Pastorets, creiem que tenim dues sales per fer-ne ús. El CEB només volia la sala petita i un divendres al vespre a la sala gran només hi deurien fer un assaig.

Atentament,

CEB