Aprovades les ordenances fiscals

Ple del 8 de novembre de 2007

 

El Ple municipal es va reunir amb l'assistència inicial de 10 membres del consistori, ja que la regidora Mireia Manzano s'hi va incorporar al final del debat de l'últim punt. Després d'aprovar l'acta anterior, els reunits van examinar la proposta de modificació de les ordenances fiscals. En resumim algunes:

- Impost sobre Béns immobles. Es va fixar el tipus de gravamen (0,55% de la base liquidable en béns urbans; 0,724% per als béns rústics; 1,19% per a béns especials. Bonificacions del 50% en immobles en urbanització, construcció o promoció immobiliària; i del 25% per a famílies nombroses per a habitatges habituals amb valor cadastral inferior a 75.000 euros.

- Impost sobre vehicles. turismes, entre 22 i 199 euros; autobusos, de 148 a 264; camions, de 75 a 264; tractors, de 31 a 148; motos, de 8 a 108 euros.

- Impost sobre construccions i obres: el tipus serà del 2,78%. S'afegeix un nou apartat, el de moviment de terres: 5 euros/metre quadrat en activitats extractives; 3,40 euros/metre quadrat en sòl urbà.

- Taxa per recollida d'escombraries: 91,67 euros per habitatge, 154 euros per als comerços, 402 per als supermercats, 210 per als bars, 297 per a restaurants; per a indústries, segons el nombre de treballadors, de 310 fins a 8.527 euros.

- Taxa per subministrament d'aigua: 0,39 euros/metre cúbic fins al mínim; de 0,52 a 0,76 si passa del mínim (el doble o més).

- Altres: ús del pavelló d'esports: 25 euros/hora; pistes de tennis, 2 euros/hora; piscines, 15 euros/hora; camp de futbol, 20 euros/hora de dia, 35euros/hora de nit.

Es va generar un debat, en què el regidor Andreu Fernández (ERC) va dir que CiU no compleix les seves promeses electorals de rebaixar la pressió fiscal. Va dir que l'augment proposat perjudicava la gent gran i les famílies amb infants, i va titllar això de “manca de sensibilitat”. Xavier Marquès (VAI) va dir que la campanya electoral de CiU, “que ratllava l'insult” tractava d'incompetents en matèria econòmica l'equip anterior, i ara feien el mateix de què acusaven els altres: augmentar les taxes prop de l'IPC i baixar el tipus de gravamen de l'IBI. De manera que es va demanar si també es podrien tractar d'incompetents els que ara governen el poble.

L'alcalde Jaume Rabeya va respondre que l'augment de l'IBI ve de la revisió del cadastre que es va fer en el seu moment, i que l'increment es reparteix en 10 anys; i que es rebaixa el tipus de gravamen per evitar increments superiors. I va dir que s'havia incrementat el valor cadastral de l'habitatge, de 50.000 a 75.000 euros, en els casos previstos de bonificació. El regidor Fernández va demanar que l'exempció per a famílies nombroses no fos fins a 75.000 euros sinó fins a100.000 per valor d'habitatge, i que el gravamen fos del 0,52. En Rabeya va replicar que es tractava de ‘valor cadastral', no pas de preu de mercat. Les ordenances es van aprovar amb 6 vots a favor (CiU), una abstenció (PSC) i 3 vots en contra (ERC i VAI).

Seguidament es va debatre una modificació del pressupost de 2007 per remodelar un tram del carrer de la Creu i del carrer del Castell, per import de 41.200 euros, finançat mitjançant un préstec. El regidor Fernández (ERC) va dir que el seu grup s'hi oposava perquè aquest canvi en el pressupost desvirtuava la política social prioritària de construir una nova llar d'infants. També la regidora Isidora Hernández (PSC) i el regidor Marquès (VAI) s'hi van oposar per considerar que hi havia altres prioritats. La modificació es va aprovar per 6 vots a favor i 4 en contra.

Tot seguit es va sotmetre a debat un canvi en el projecte de remodelació de serveis im pavimentació del nucli antic de Balsareny, per donar prioritat a l'esmentat tram dels carrers del Castell i de la Creu. El regidor Fernández (ERC) va dir que en el seu pressupost ja era previst també arreglar el carrer de la Creu , si bé no amb la prioritat que ara s'hi veu, ja que en aquell tram era difícil moure's per les voreres tan estretes, especialment per a persones amb cotxets infantils o gent gran amb bastó; i que calia una obra que hi regulés la circulació de vehicles i de vianants. En Rabeya va argumentar que calia fer aquesta obra primer per poder tenir una bona connexió amb el col·lector general, abans de passar a les següents fases. La modificació es va aprovar amb 7 vots a favor (CiU), 3 abstencions (ERC i PSC) i un vot en contra (VAI). I a les 9 i 27 minuts es va tancar la sessió, que havia començat a les 9.

 

Sarment