ACTUALITAT MUNICIPAL

No a la nova llar d'infants

Ple Municipal de 26 de juliol de 2007

 

Amb l'assistència dels 11 membres del consistori, a les 9 del vespre es va reunir el Ple de l'Ajuntament. Un cop aprovada l'acta anterior, es va acordar per unanimitat modificar l'ordenança que regula el preu dels ensenyaments especials municipals (escola de música, llar d'infants, escola de teatre i manteniment físic) adaptant les tarifes a l'increment de l'IPC.

Per majoria de 8 vots a favor (CiU i VAI) i 3 abstencions (ERC i PSC) es va ratificar l'acord que estableix el règim de sessions de les juntes de govern.

Es va donar compte de diverses contractacions de personal per períodes interins. I es va donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2006. Seguidament es va passar a debatre el compte general del pressupost municipal de l'any 2006. El regidor Andreu Fernández (ERC) es va felicitar del romanent de 524.724,50 euros que hi ha, enfront dels 5.873,99 euros que hi havia l'any 2003; signe de la solvència i salut financera de l'Ajuntament durant els últims quatre anys. L'alcalde Jaume Rabeya (CiU) indicà que en l'últim exercici hi havia hagut un increment important d'ingressos (IBI i plusvàlues entre altres); el regidor Xavier Marquès (VAI) va observar que l'any 2003 també hi havia aquestes partides.

Ni llar d'infants, ni serveis del camp de futbol ni pàrquing

Tot seguit es va debatre una modificació del pressupost de 2007 a fi d'incloure-hi unes despeses que no es poden esperar a l'any vinent. La partida, de 287.450 euros, inclou entre altres coses 180.000 euros per remodelar uns trams dels carrers de la Creu i del Castell, i 46.000 euros en concepte de festes populars. El regidor Marquès trobà excessiva la partida de festes populars; la regidora Mireia Manzano (CiU) digué que aquesta partida ja estava en negatiu per import de 42.000 euros; i el regidor Marquès va observar que en cas que fos així li semblaven insuficients els 4.000 euros que quedaven. La regidora Isidora Hernández (PSC) es va mostrar satisfeta per l'increment de subvenció obtingut per a les obres del CAP. El regidor Fernández va dir que el seu grup votaria en contra perquè s'ha modificat la partida per a la nova llar d'infants, equipament que creu molt necessari i que ara no es farà. La regidora Susana Morón (CiU) i l'alcalde Rabeya explicaren que el projecte de la llar d'infants no estava fet, que la subvenció del Departament d'Educació no estava concedida i que no s'havia efectuat la venda de terrenys, de manera que no era possible complir dintre aquest exercici amb els terminis d'adjudicació de l'obra que el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) requereix. El regidor Fernández va considerar que l'excusa dels terminis per no fer la nova llar d'infants era una excusa molt feble i denotava manca d'actitud social. En relació a altres partides, l'alcalde i la regidora Morón observen que prop de 80.000 euros són motivats per cobrir dèficits de l'actual pressupost. La proposta es va aprovar per 7 vots a favor (CiU) i 4 en contra (la resta de grups).

En conseqüència, es proposà al ple modificar el pla financer donant de baixa les partides corresponents a la construcció de la llar d'infants, un edifici de serveis a la zona esportiva Els Ametllers i l'adequació del terreny per a un pàrquing a la carretera de Moià, i anul·lant així mateix les partides corresponents al finançament d'aquestes despeses: la venda d'un solar al carrer del Carrilet i sengles subvencions del PUOSC i del Departament d'Educació. La regidora Hernández recordà que, pel que fa a les inversions a l'Escola Guillem, hi havia un compromís de la Generalitat d'aportar un terç de la despesa. El regidor Marquès recalcà que aquest era el moment de fer la nova llar d'infants, ja que era un tràmit iniciat i que els terminis no eren cap impediment per fer-ho. També subratllà que hi havia un romanent de tresoreria de 210.000 euros que ara s'aprofitaven per modificar el pressupost, i això volia dir que la gestió de l'anterior equip de govern no devia ser tan dolenta com per ser criticada per CiU. El regidor Fernández va dir que hi votaria en contra perquè es desvirtua la política social que volia fer el govern d'esquerres i de progrés. També va defensar la necessitat d'una nova llar d'infants, i va dir que la renúncia a fer un edifici de serveis a la zona esportiva deixava per uns anys la piscina i el camp de futbol sense servei de bar-restaurant, decisió que va manifestar no comprendre; com tampoc la de no arranjar o pavimentar el pàrquing. La proposta va ser aprovada amb 7 vots a favor (CiU) i 4 en contra (la resta de grups).

Seguidament es va estudiar una proposta de modificar el destí de la subvenció del PUOSC, d'import 202.624 euros, prevista per a la construcció de la nova llar d'infants, i que es proposa de destinar a les obres de remodelació d'un tram del carrer de la Creu i carrer del Castell. Isidora Hernández i Andreu Fernández van oposar-s'hi perquè insistien que consideraven molt necessària la contrucció de la nova llar d'infants. L'acord es va adoptar per 7 vots a favor (CiU) i 4 en contra (la resta)

Altres acords

El consistori va aprovar per unanimitat l'acceptació d'una subvenció de 55.800 euros per a l'actual llar d'infants (Escola d'Educació Infantil Pare Coll); una rectificació de l'inventari de béns locals i l'anul·lació d'unes obligacions pendents, de ben escassa quantia, corresponents a pressupostos tancats i que no s'ajustaven a la realitat, pel fet d'haver-hi errors, omissions o duplicitats, o per haver estat ja pagades. També per unanimitat es va aprovar la proposta de declarar “parcel·la sobrera” una part del terreny situat a la part posterior del Casal de la Gent Gran i contigua al Casal Verge de Montserrat, amb façana i accés per la plaça de Roc Garcia, de 72 m 2 de superfície.

Tot seguit es va absentar el regidor Àngel Ribalta perquè el Ple pogués considerar la proposta d'autoritzar la compatibilitat de les funcions públiques de l'esmentat regidor com a tal, amb les que ja exercia com a funcionari de carrera de la Diputació. Es va aprovar per 7 vots a favor (6 de CiU més 1 del VAI) i 4 abstencions (ERC, PSC i l'absent regidor Ribalta).

Precs i preguntes

En el punt de precs i preguntes, la regidora Núria Prat (ERC) va demanar si es posarien arbres a la piscina i quan; si a la piscina hi ha llibre de reclamacions; si hi havia intenció de resoldre el fet que a la piscina cap a quarts de vuit no hi hagués aigua a les dutxes; i quantes multes s'havien posat des que hi ha l'actual equip de govern; i va manifestar que hi havia diferents llocs del poble que no estaven en les condicions adequades. L'alcalde Rabeya li va respondre que, si es podia, es posarien els arbres a l'hivern; que sí que hi havia llibre de reclamacions a la piscina i que també es podien presentar a l'Ajuntament; que s'havia de mirar la qüestió de les multes; i que a la vorera del Trull el terreny està esquerdat.

El regidor Marquès demanà per què hi va haver dies en què l'enllumenat públic de la carretera de Manresa havia estat apagat de nit i encès de dia; l'alcalde Rabeya respongué que s'hi estaven fent reparacions perquè feia temps que hi havia problemes.

Isidora Hernández demana si les obres previstes al carrer del Castell i de la Creu transformaran en zona de vianant sense vorera, si es canviaran els arbres i si els veïns hauran de pagar; i comenta que hi ha hagut queixes pel mal estat de la gespa de la piscina, amb bassals, i que el socorrista no feia la seva feina adequadament. Jaume Rabeya respongué que als arbres de la baixada del Torrent no s'hi arriba, que les voreres es farien segons el projecte aprovat i que el pressupost que s'acabava d'aprovar no preveia contribucions especials dels veïns. I el regidor Albert Bertran (CiU) explicà que s'havia parlat amb el socorrista i semblava que el problema estava solucionat; que el tema dels bassals no era fàcil perquè era un problema de drenatge i de disseny de la instal·lació; i que la piscina es netejava al matí i al vespre cada dia, però també hi havia un problema de civisme, i que potser caldria posar-hi més papereres. Això va generar un petit debat sobre la piscina en què van intervenir l'alcalde i els regidors Ribalta i Marquès .

Andreu Fernández va comentar que el mes de juliol, durant tres dies, s'havia de fer una neteja completa dels carrers, que considerava que va ser un autèntic fracàs, i que va qualificar de “cop d'efecte”, i va dir que a l'equip de govern “se us va veure el plomer” (sic). I va demanar si aquesta operació s'havia hagut de pagar a part de les condicions del contracte, i en tal cas, quant havia costat. També va dir que les paperes dels parcs infantils estaven sense buidar durant setmanes; al parc de sobre l'escola hi havia llistons trencats als bancs; que el pas de la màquina netejadora va deixar racons de brutícia no recollits, i que les herbes van ser escapçades a una alçada tal que ja tornaven a estar com si res. I que els contenidors de rebuig (els de color verd) no eren mai netejats a fons i que els veïns es queixaven que feien pudor; que es deia que tenen un sistema automàtic, però que en realitat només deixen anar un rajolí d'aigua i que els contenidors quedaven bruts. Això va generar un debat entre membres d'ERC i de CiU; l'equip de govern argumentà que el problema de la neteja venia ja de temps enrere i que ara estaven intentant solucionar els problemes més importants, com és ara les herbes. Que la neteja d'herbes no era inclosa en el contracte amb l'empresa de neteja, sinó que anava a càrrec de la brigada municipal, i que hi havia hagut llocs de difícil neteja perquè hi havia cotxes aparcats; i que en tot cas, es considerava que la tasca realitzada havia estat “important i positiva”. El grup d'ERC va demanar que s'obrís un nou concurs públic de serveis de recollida de deixalles i neteja viària, ja que l'empresa actual no complia amb les seves obligacions i “la neteja és un descontrol”. Finalment, el regidor d'ERC va dir que havien rebut queixes sobre l'horari d'obertura del cementiri, ja que alguns matins a primera hora era tancat. L'alcalde va respondre que els vigilants locals l'obren cada dia a les 9 del matí, excepte els primers dies que no hi havia vigilant i no es va poder obrir. I a les 10 i 3 minuts de la nit es va aixecar la sessió.

Sarment