Creats el Consell d’Esports i Ràdio Balsareny

Ple municipal del 30 de novembre de 2006

Reunits deu dels onze membres del consistori, amb l’absència de la regidora Mercè Terradellas, a les 9 del vespre del 30 de novembre de 2006 es va obrir la sessió amb l’aprovació de l’acta anterior. Tot seguit, l’alcalde, Francesc Soldevila, va sotmetre a votació la proposta de crear el Consell Municipal d’Esports. El regidor Jaume Rabeya va demanar si s’havia parlat amb les entitats esportives del poble, i el regidor d’Esports, Marc Selgas, li va respondre que s’havia informat a totes les entitats i que s’havia rebut resposta d’algunes. La proposta es va aprovar amb 9 vots a favor i una abstenció per l’absència momentània del regidor Àngel Ribalta.

A continuació es va presentar la proposta d’establir el servei d’emissora de ràdio municipal i aprovar el seu reglament. En Rabeya va lamentar que no s’hagués convidat el seu grup a participar en la redacció del reglament, però la proposta es va aprovar per unanimitat.

Comunicacions telemàtiques

Es va aprovar la modificació parcial de l’acord de crear un registre telemàtic, que permet rebre i enviar documents tramesos per via telemàtica. L’acord preveu que es puguin enviar instàncies genèriques, concertar cites amb regidors i tècnics i enviar queixes i suggeriments per internet, a través del web municipal www.balsareny.cat. La proposta s’aprovà per unanimitat.

Acords econòmics

Es va aprovar per unanimitat acceptar una subvenció de 21.327 euros de la Diputació per subsidiar l’interès de diversos crèdits. Després es va debatre l’acceptació d’un crèdit de caixa de la Diputació, de 125.000 euros al zero per cent, per a les obres del camp de futbol i vestidors. Es va aprovar per 6 vots a favor i 4 abstencions del grup d CiU.

Tot seguit es va proposar una modificació del pressupost de 2006 per incloure-hi unes despeses que no es podien demorar fins l’any 2007. La proposta es va acceptar amb 6 vots a favor i 4 abstencions.

A continuació es va aprovar per unanimitat una modificació del Pla d’Ordenació de Balsareny, possibilitant que al polígon de la Coromina pugui haver-hi serveis de bar, restaurant i serveis públics o privats, com ara correus, bombers, neteja o protecció civil.

Seguidament es va aprovar per unanimitat concedir una bonificació del 95% de l’impost sobre les obres del Casal Verge de Montserrat, atès el seu especial interès. Soldevila va explicar que aquesta és la màxima bonificació legalment permesa, i Rabeya va mostrar l’acord del seu grup.

També es va proposar la mateixa bonificació del 95% per a les obres de millora i rehabilitació de la colònia Vilafruns. Aquí, Rabeya va manifestar el seu desacord, perquè el propietari de la colònia és una empresa. Soldevila va explicar que es tracta d’una qüestió social, ja que a la colònia hi viu molta gent gran amb pocs recursos i que s’intenta no posar entrebancs a les obres. Es va aprovar per 6 vots a favor i 4 en contra.

Així mateix, es va debatre la modificació dels contractes de l’obra del camp de futbol i d’un solar per a equipaments municipals, causades per circumstàncies sobrevingudes durant l’execució de les obres i considerant que són d’interès públic, que milloren els projectes inicials i que no superen el 20 per cent del preu total. Les propostes es van aprovar amb 6 vots a favor i 4 en contra.
Finalment es va aprovar per unanimitat un conveni per delegar en la Diputació la facultat de cobrar les multes de trànsit.

Plans urbanístics de Puigdorca i de les Colònies

Es va proposar verificar el text refós del pla parcial urbanístic del sector industrial de Puigdorca, SUR i 1 de Balsareny, promogut per la societat Copcisa Immobiliària SL, un cop aquesta empresa ja hi ha incorporat les esmenes proposades pels informes tècnics i atès que l’Agència Catalana de l’Aigua ha presentat un informe favorable al pla. En Rabeya va aprofitar per recordar que el seu grup es va mostrar en desacord amb aquest conveni, però la proposta es va aprovar per unanimitat.

Tot seguit es van presentar nombroses al·legacions al Pla Director urbanístic de les colònies del Llobregat. Bàsicament, l’Ajuntament demana que es declari sòl no urbanitzable el sector 6 «Porta de Navàs», és a dir, el territori de Balsareny que toca amb el terme de Navàs, i que el Pla proposava que fos urbanitzable. L’Ajuntament al·lega que aquest sector no és adequat per al futur creixement urbà del poble de Balsareny, i que la proposta del Pla urbanístic sembla respondre a les pressions del mercat immobiliari per transformar sòl no urbanitzable en sòl urbà per a ús residencial.

Una segona al·legació fa referència a la Colònia Soldevila, on el Pla preveu una densitat màxima de 64 habitatges i l’Ajuntament proposa que es deixi en 84, que són els existents actualment. També s’al·lega que seria millor enderrocar els actuals garatges, molt degradats, i contruir-hi equipaments del mateix volum, però no més com el Pla proposa. L’Ajuntament proposa també habilitar-hi una zona d’aparcament coberta i apantallada, i proposa suprimir un quadre resum del Pla que conté nombroses inexactituds i descripcions que no s’ajusten a la realitat. La proposta s’aprovà per unanimitat.

Després d’algunes intervencions del regidor Rabeya demanant documentació diversa i denunciant indrets del poble que es troben en mal estat, es va aixecar la sessió quan faltaven deu minuts per a les 10 de la nit.

Sarment